ධාරිතාව සහ උපකරණ සංදර්ශකය

ධාරිතාව සහ උපකරණ සංදර්ශකය

ධාරිතාව-සහ-උපකරණ-දර්ශණය1

RFID බන්ධන උපකරණ

ජර්මනියේ Muehlbauer සමාගමෙන් ඉතාමත් දියුණු RFID flip chip බන්ධන උපකරණ කට්ටල 4ක් අප සතුව ඇත.

ධාරිතාව-සහ-උපකරණ-දර්ශණය2

RFID Hangtag තත්ත්ව පරීක්ෂණ උපකරණ

ස්වයංක්‍රීය උපකරණ මගින් පැයකට hangtags 5,000ක් පරීක්ෂා කිරීම සම්පූර්ණ කළ හැක.

ධාරිතාව-සහ-උපකරණ-දර්ශණය5

RFID අධිවේගී සංයුක්ත උපකරණ

අපගේ සංයුක්ත උපකරණ වඩාත් දියුණු RFID ඔන්ලයින් අධීක්ෂණ උපකරණ වන Voyantic වලින් සමන්විත වේ.

ධාරිතාව-සහ-උපකරණ-දර්ශණය6

RFID ලේබලය අධිවේගී තත්ත්ව පරීක්ෂණ උපකරණ

ලේබල් පරීක්‍ෂණ උපකරණවලට රෝල් RFID ලේබල කියවීම, ලිවීම සහ ක්‍රමාංකනය එකවර සම්පූර්ණ කළ හැක.

2

X-රයිට් වර්ණමාපකය

X-rite සමාගමේ ලොව ප්‍රමුඛතම වර්ණමාපකය තත්පර 0.5 කින් වර්ණ ක්‍රමාංකනය ලබා ගත හැක.

1

තීරු-කේත තත්ත්ව අනාවරකය

තීරු කේත තත්ත්ව අනාවරකය යනු තීරු කේත මුද්‍රණ තත්ත්ව පාලනය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද වෘත්තීය හඳුනාගැනීමේ උපකරණයකි.